Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Be Chic aan te gaan en aangegane overeenkomsten tot koop en levering van producten via het Internet. Indien de klant naar zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing.

2. Prijs en overeenkomst

2.1 Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt gedaan. Alle door Be Chic gehanteerde prijzen luiden in Euro’s en zijn inclusief BTW.
2.2 Prijzen kunnen te allen tijde door Be Chic worden aangepast. Artikelen met een prijs 0,00 bestaan niet en worden niet geleverd, m.u.v. cadeauartikelen.
2.3 De overeenkomst tot koop en levering van de goederen komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht van de klant. De klant zal per e-mail de orderbevestiging ontvangen.

3. Betaling

De klant maakt het te betalen bedrag over via iDEAL, PayPal of rechtstreeks naar bankrekening NL57RABO0137597215 ten name van Miekes Kralenshop te Veldhoven. Zodra de betaling op deze bankrekening is bijgeschreven worden de goederen in de regel binnen 2 werkdagen aan de klant verzonden. Is de betaling niet binnen 7 dagen na het bestellen bijgeschreven op deze bankrekening dan vervalt automatisch de bestelling en wordt uw order verwijderd. Wilt u alsnog de bestelling betalen/afnemen dient u de bestelling opnieuw te plaatsen. Voor betaling vanuit het buitenland dient het IBAN nummer NL57RABO0137597215 en BIC/SWIFT code RABONL2U vermeld te worden. De extra kosten voor betalingen naar het buitenland zijn voor rekening van de klant.

4. Levering

4.1 De bestelde goederen worden uiterlijk binnen 24 uur (m.u.v. weekenden, feestdagen en vakanties) verzonden na ontvangst van de betaling van de klant. Indien bestelde artikelen niet voorradig zijn en de klant al heeft betaald doch levering op korte termijn niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde gelden worden geretourneerd. Hiermee wordt de overeenkomst ontbonden.
4.2 Opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden, ingaande zodra alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn in ons bezit zijn, en zijn derhalve niet bindend. Bij overschrijding daarvan – bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door de fabrikant dan wel de posterijen- kan de klant derhalve geen rechten jegens ons doen gelden. Miekes Kralenshop is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn.
4.3 Indien artikelen niet op voorraad zijn, worden deze kosteloos binnen 14 dagen nagezonden, of het bijbehorende bedrag wordt geretourneerd. De klant wordt hiervan in kennis gesteld.
4.4 Het risico waar het de te leveren producten betreft, gaat over op de klant zodra de bestelling overgedragen wordt aan PostNL. Be Chic is nimmer verantwoordelijk voor het zoek raken van poststukken en de hiervoor geleden schade. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Miekes Kralenshop zijn voor rekening van de klant, moeten franco en vooraf schriftelijke aangekondigd worden bij Be Chic.
4.5 Be Chic verbindt zich jegens de klant zaken te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die nagenoeg gelijk zijn aan de afbeelding op de internetsite. De klant dient echter rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van Be Chic te verlangen.

5. Ruilen/retourneren en afkoelperiode

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Be Chic heeft teruggezonden, is de koop een feit.  Artikelen uitgesloten van ruilen/retourneren zijn;
• speciaal voor u geassembleerde artikelen
• speciaal voor u bestelde artikelen
• cadeaubonnen
• oorbellen, die om hygiënische redenen niet retour gestuurd kunnen worden
De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Be Chic. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in deugdelijke en/of originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. De kosten en het risico van de retourzending zijn altijd voor rekening van de klant. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Be Chic er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten (mits de volledige bestelling geretourneerd wordt) aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

6. Privacy

Be Chic respecteert de privacy van al haar klanten en zal er dan ook voor zorg dragen dat al uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonlijke gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de verwerking van de bestelling, betaling, bezorging en eventueel een nieuwsbrief. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden.

7. Garantie en klachten

7.1 Be Chic garandeert dat alle geleverde artikelen voldoen aan de specificaties die vermeld staan op onze site, met inachtneming van artikel 4.5. Mochten de geleverde artikelen niet voldoen aan de specificaties of niet in goede staat verkeren dan dient u dit binnen 14 dagen te melden aan Be Chic via e-mail: info@bechic.nl.
7.3 Klachten van de klant moeten binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Be Chic kenbaar zijn gemaakt, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de klant jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in door ons geleverde producten, vervalt indien:
– de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld;
– de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd;
– indien de klachten worden geuit nadat meer dan 14 dagen sinds de levering zijn verstreken
7.4 Be Chic is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Be Chic.

8. Overmacht

In geval van overmacht – daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd – kan de klant ons niet tot schadevergoeding aanspreken. Op onze offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9. Eigendomsbehoud

Be Chic blijft volledig eigenaar van de geleverde artikelen tot de volledige koopprijs is voldaan. Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn eigendom van Be Chic en mogen zonder toestemming van Be Chic, op welke wijze dan ook, niet gebruikt worden. Kleur afwijkingen, prijs en typefouten voorbehouden.